Montmorenja´s Ivrige Jycken - "Valle" MH

  1 2 3 4 5

1a. KONTAKT/Hälsning

Avvisar kontakt, morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt - är helt oengagerad, men drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad. Intensivt kontakt beteende mot testledaren. Kan hoppa och gnälla.

1b. KONTAKT/Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar mot förare eller stretar åt annat håll. Följer med hela sträckan - Neutral Följer med villigt. Engagerar sig. Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testled. hoppar o gnäller.
1c. KONTAKT/Hantering Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren. Accepterar. Är neutral Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.
2a.
LEK 1/Leklust
Leker ej Leker ej, men visar intresse Leker - startar långsamt men blir aktiv Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
2b.
LEK 1/Gripande
Griper ej Griper ej, nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet Griper direkt med hela munnen. Griper direkt hugger föremålet.
2c.
LEK 1/Dragkamp
Biter ej Biter försiktigt, släpper,  håller, drar ej emot. Biter - drar emot, släpper, tar om Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.
3a. 1
JAKT/Förföljande
Startar ej Startar, men avbryter Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart, springer förbi bytet, kan vända.
3a. 2
JAKT/Förföljande
Startar ej Startar, men avbryter Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart, springer förbi bytet, kan vända.
3b. 1
JAKT/Gripande
Nonchalerar bytet/ springer ej fram. Griper ej, nosar på föremålet Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
3b. 2
JAKT/Gripande
Nonchalerar bytet/ springer ej fram. Griper ej, nosar på föremålet Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
4.
AKTIVITET
Är ouppmärksam - ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam o lugn - står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosa. Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5a.
AVSTÅNDSLEK/ Intresse
Engageras ej av figurant. Ointresserad. Kontroll. Avbrott kan förekomma. Intresserad, följer figurant utan avbrott. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b.
AVSTÅNDSLEK/ hot, aggressivitet
Inga skall eller morrningar. Enstaka skall och/el morrningar under momentets 1:a del. Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1:a och 2:a del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets 1:a del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. 1:a del och 2:a del.
5c.
AVSTÅNDSLEK/ Nyfikenhet
Går ej fram till figurant. Ointresserad. Går fram när figurant pratar eller bollar med föremål. Går fram när figurant ger sig till känna. Går fram till figurant med låg kropps-hållning och/eller tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten.
5d. 
AVSTÅNDSLEK/ Leklust
Visar inget intresse. Leker ej men visar intresse Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5e.
AVSTÅNDSLEK/ Samarbete
Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter Är aktiv med figurant när denne är aktiv. Är aktiv med figurant. Intresse även mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a.
ÖVERRASKNING/ Rädsla
Stannar - kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort. Flyr högst 5m. Flyr med än 5m.
6b.
ÖVERRASKNING/ Hot, aggressivitet
Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden - under längre tid Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c.
ÖVERRASKNING/ Nyfikenhet
Går fram när föraren lägger ner overallen går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen - lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva sträckan. Går fram till overallen utan hjälp.
6d.
ÖVERRASKNING/ Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten både, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e.
ÖVERRASKNING/ Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen Stannar upp, luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle Stannar upp, luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i/ lek mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i /leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSLIGHET/ Rädsla Stannar - kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort Flyr högst 5m Flyr mer än 5m.
7b. LJUDKÄNSLIGHET/ Nyfikenhet Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet - lockar på hunden Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva sträckan. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. LJUDKÄNSLIGHET/ Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge, eller liten tempo-växling, eller tittar bort vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSLIGHET/ Kvarstående intresse Inget intresse för ljudkällan. Stannar upp, luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp, luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i /lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i / leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a.
SPÖKEN/ Hot, aggressivitet
Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under längre tid Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b.
SPÖKEN/Kontroll
Enstaka kontroller därefter inget intresse /skärmar av sig. Tittar mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott. Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c.
SPÖKEN/Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds- reglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d.
SPÖKEN/ Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad. Går fram när föraren talar med figuranten/lockar på hunden Går fram till spöket när föraren står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva sträckan. Går fram till spöket utan hjälp.
8e.
SPÖKEN/Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när figurant bjuder. Tar kontakt själv. Balanserad. Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.
9a.
LEK 2/Leklust
Leker ej Leker ej, men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b.
LEK 2/Gripande
Griper ej Griper ej, nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet.
10.
SKOTTPROV
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/ återgår till aktivitet/ passivitet. Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/ avstår skott.